กระแสเงินสดB52 ควักกว่า 10 ลบ. ซื้อหุ้น เว็ทส์ แอนด์ มอร์ ต่อยอดธุรกิจเครื่องมือแพทย์

กระแสเงินสด  กระแสเงินสด คืออะไร   กระแสเงินสด คํานวณ   วิธีทํา งบกระแสเงินสด   กระแสเงินสด คือ pantip   งบกระแสเงินสด excel   กระแสเงินสด สูตร   บัญชีกระแสเงินสด คือ   ตัวอย่างงบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 

 

กระแสเงินสด บมจ.บี-52 แคปปิตอล (B52) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด (V&M) ผู้ประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ นำเข้า ส่งออกเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย จำนวนรวม 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 100 บาท กระแสเงินสด คืออะไรในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,865 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,257,500 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 55% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด โดยคาดว่าบริษัทจะเข้าทำรายการ ชำระเงินค่าหุ้น และโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/66

กระแสเงินสด คืออะไร

กระแสเงินสด คืออะไร

ผู้ถือหุ้น B52 สนับสนุนแผนปรับโครงสร้างทุน อนุมัติรวบพาร์-ลดทุนล้างขาดทุนสะสมเกือบหมดมิติหุ้น   –  ผู้ถือหุ้นพร้อมสนับสนุน B52 อนุมัติแผนปรับโครงสร้างทุน รวบพาร์-ลดทุน-ล้างขาดทุนสะสมเกือบหมด ปูทางสู่การปลดล็อกครื่องหมาย C เพื่อลุยธุรกิจใหม่แบบไม่ต้องกังวล กระแสเงินสด คํานวณ ผู้บริหารวางแผนปั้นเป็น New S Curve ร่วมกับพันธมิตร หนุนธุรกิจเติบโตสตรอง! สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมย้ำ! การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

กระแสเงินสด คํานวณ

กระแสเงินสด คํานวณ

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน จำนวน 8,297,905 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ วิธีทํา งบกระแสเงินสดที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 888,508,872 บาท ซึ่งภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,297,905 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ เหลือจำนวน 880,210,967 บาท

 

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 2,404,798,095 หุ้น จากเดิม 3,206,397,460 หุ้น กระแสเงินสด คือ pantip มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 801,599,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

วิธีทํา งบกระแสเงินสด

วิธีทํา งบกระแสเงินสด

อีกทั้งยังอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,202,399,047.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,603,198,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,799,682.50 บาท และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลงจำนวน 983,171,260 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,310,895,013.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 327,723,753 บาท ตามลำดับโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท บัญชีกระแสเงินสด คือเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (จำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 655,447,506 หุ้น) งบกระแสเงินสด excelเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 880,210,967 บาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 170,989,992 บาท

กระแสเงินสด คือ pantip

กระแสเงินสด คือ pantip

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตามที่กล่าวข้างต้น จะทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุน (ทุนสำรองอื่น) จำนวน 983,171,260 บาท เพื่อบริษัทสามารถนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าว มาชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่จำนวน 880,210,967 บาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 170,989,992 บาท ได้ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้“การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกระแสเงินสด สูตร โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีเท่านั้น การจดทะเบียนลดทุนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดพาร์ จาก 2.00 บาท เป็น 0.50 บาท จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท โดยการรวมพาร์ จาก 0.50 บาท เป็น 2.00 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว”

กระแสเงินสด สูตร

กระแสเงินสด สูตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร B52 กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างทุน เพื่อนำเงินส่วนเกินทุนจากการลดทุนมาล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วตัวอย่างงบกระแสเงินสด เมื่อปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีครั้งนี้เรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่ B52 จะได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายตามปกติในอนาคตอันใกล้ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เพื่อสร้าง New S Curve ร่วมกับพันธมิตร เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต กระแสเงินสด

 

ขอบคุณเครดิตข่าวจาก    kaohoon.com

 

ช่าวแนะนำ